WYPRAWKA SZKOLNA

 

 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 

W ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym”

w latach 2020 – 2022 będzie można skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

(do kwoty 445 zł).

Pomoc w formie dofinansowania będzie  udzielana uczniom – słabowidzą-cym, słabosłyszącym, niesłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową  (w tym

z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2020/2021 mogą z niej skorzystać uczniowie:

– klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

– klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców lub opiekunów ucznia , który należy złożyć do dyrektora szkoły – do 9 września 2020 r. Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. dowód zakupu (do wysokości wartości pomocy) – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub jego opiekunów, rachunek, paragon lub oświadczenie

o zakupie (w przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków na zakup podręczników, materiałów eduka-cyjnych lub ćwiczeniowych);

  1. numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona właściwa kwota.

 

 

 

 

wniosek wyprawka 2020

oświadczenie wyprawka 2020