WOLONTARIAT

ZAPRASZAMY DO SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU.

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

Postanowienia ogólne
1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi
rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej
dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3. Koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na
potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy
charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia
1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
8. Nauka samorządności.

Wolontariusze
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Struktura klubu wolontariusza
1. Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunowie koła wolontariatu (p. Dorota Bieńkowska, p. Mariusz
Królik, )
2. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy koordynują zadania klubu.