REKRUTACJA 2021

RUSZA NABÓR

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – instrukcja

AKTUALNŚCI – REKRUTACJA – styczeń 2021

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022
Terminy​_rekrutacji​_do​_szkół​_na​_rok​_szkolny​_2021-2022.pdf 0.28MB

AKTUALNŚCI – REKRUTACJA – grudzień 2020

Informacja o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie § 11 b i § 13 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.493, z późn.zm.)
wprowadza się następujące zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego:

W okresie trwania ograniczenia czasowego działalności jednostek systemu oświaty
nie są stosowane przepisy art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.). Na podstawie tych przepisów na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie obowiązuje harmonogram rekrutacji ogłoszony przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Zarządzeniu Nr 4 z dnia
31 stycznia 2020 roku.

Rekrutacja dla klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników oraz branżowych szkół I stopnia

Rekrutacja do klasy pierwszej liceów ogólnokształcących (dla młodzieży) , techników oraz branżowych szkół I stopnia, które prowadzi Miasto Olsztyn odbywa się przy użyciu informatycznego systemu rekrutacyjnego dostępnego pod podanym niżej adresem internetowym:

https://edukacja.olsztyn.eu

Na stronie internetowej  www.edukacja.olsztyn.eu są zawarte informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacji, które informują o poszczególnej funkcjonalności systemu, oraz przedstawia informacje na temat wyjaśnienia list preferencji oraz placówek pierwszego wyboru oraz przedstawia, jak wygląda proces naboru w formule „krok po kroku”.

Elektroniczna Rekrutacja stanowi funkcjonalność Platformy Usług Oświatowych, która jest realizowana w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Projektu „Cyfrowy Olsztyn”. PUO zawiera 11 systemów informatycznych, które wspomagają oświatę i obejmują one m.in. funkcjonalność dziennika elektronicznego, ewidencję pobytu dzieci, obsługę biblioteki, świetlicy, a także stołówki.

Na stronie systemu rekrutacyjnego kandydat może zapoznać się z ofertą szkół oraz wypełnić Wniosek o przyjęcie, który po wydrukowaniu oraz podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych zostaje składany w szkole pierwszego wyboru. Istnieje również możliwość odręcznego wypełnienia Wniosku o przyjęcie. Formularz wniosku jest do pobrania ze strony systemu rekrutacyjnego lub uzyskania w sekretariatach szkół, które są objęte informatycznym systemem rekrutacyjnym w tym w szkołach pierwszego wyboru.

O tym, czy kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia do danego oddziału jaki wskazał we wniosku rekrutacyjnym, decyduje liczba punktów, które kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz osiągnięć, jakie są zawarte na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Nie decyduje kolejność wskazania określonego oddziału na liście wyborów we wniosku rekrutacyjnym.

Kandydat, który posiada więcej punktów, zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem z mniejszą liczbą punktów również gdy dany oddział został wskazany jako drugi lub kolejny, a kandydat drugi ten sam oddział wybrał jako pierwszy na liście wyborów.

W sytuacji, gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału, mają identyczną liczbę punktów, zostają uwzględnione dodatkowe kryteria, które są ustawowo określone:

 1. problemy zdrowotne kandydata, które ograniczają możliwość wybrania kierunku kształcenia;
 2. wielodzietność rodziny kandydata;
 3. niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców oraz rodzeństwa;
 4. wychowywanie kandydata w niepełnej rodzinie oraz objęcie pieczą zastępczą.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych przez siebie szkół, podczas postępowania rekrutacyjnego mogą uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, które jest organizowane przez dyrektorów poszczególnych szkół, w jakich zostały wolne miejsca.

Zasady odnoszące się do rekrutacji do klasy pierwszej publicznych liceów ogólnokształcących. techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021

Na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I :

 1. czteroletnie licea ogólnokształcące dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej;
 2. pięcioletnie technika dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej;
 3. branżowe szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Dla kandydatów, którzy są absolwentami ośmioletnich szkół podstawowych podczas postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz branżowych szkół I stopnia zastosowanie będą miały przepisy zamieszczone w rozdziale 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.) a także przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

Kandydatom  do wszystkich szkół ponadpodstawowych, które prowadzi Miasto Olsztyn przysługuje wskazanie trzech szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy I o przyjęcie
do jakich się ubiegają.

Przy wskazaniu kolejności oddziałów w wybranych szkołach we wniosku tym samym zostają określone swoje preferencje. Oznacza to, że oddział w danej szkole, gdzie kandydat chce się najbardziej dostać, musi zostać umieszczony na pierwszym miejscu swojej listy we wniosku.

Szczegółowe terminy dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klasy I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, a także wykazy zawodów zostały określone przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w :

 1. zarządzeniu Nr 4 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 2. zarządzeniu Nr 7 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające
  na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.