PILNE OGŁOSZENIE

1. W czasie strajku wszyscy nauczyciele Zespołu
rozpoczynają pracę najpóźniej o godz. 7.30
(nie dotyczy nauczycieli przedszkola).
2. Osoby, które nie biorą udziału w strajku gromadzą się
w pokojach nauczycielskich w celu przydzielenia im przez
dyrektora lub wicedyrektora zadań na dany dzień.
3. Wszyscy nauczyciele pełnią dyżur w miejscach
wskazanych przez wicedyrektorów.