MATURA 2021

  1. Harmonogram egzaminu maturalnego.

w: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

AKTUALIZACJA nr 1

2. Zmiany na egzaminie maturalnym w 2021 r. – w załączniku

Zmiany na egzaminie maturalnym w 2021 roku

3. Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.

w: załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

4. Informacja o opłatach maturalnych

INFORMACJA O OPŁATACH ZA EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM
2020/2021
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na
danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny:
1. dla absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego
z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
oraz dla
2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu
dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji,
ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym
samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50 zł i stanowi dochód budżetu
państwa. W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub nieprzystąpienia do
egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.
Opłatę należy wnieść w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na poniższe konto:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, ul. Al. Legionów 9, 18-400 Łomża
59 1010 1049 0003 2922 3100 0000
W tytule przelewu należy podać:
 imię i nazwisko zdającego, PESEL
 rodzaj egzaminu – matura
 nazwę przedmiotu lub przedmiotów (z uwzględnieniem poziomu PP lub PR).
Przykład: JAN KOWALSKI, 78010101010, MATURA, MATEMATYKA PP, BIOLOGIA PR
UWAGA!
Absolwenci z terenu działania innych okręgowych komisji egzaminacyjnych wnoszą
opłatę na konto komisji macierzystej.
Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości
przystąpienia do tego egzaminu.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor OKE w Łomży
w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany
wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za
przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca
2021 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2021 r.
Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi OKE
w Łomży w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. (ww. przypadkach losowych
lub zdrowotnych, nie później niż do 31 marca 2021). Kopię dowodu wniesienia opłaty
absolwent składa w tych samych terminach dyrektorowi szkoły, w której składa
deklarację.
Absolwent może sprawdzić, czy za egzamin z danego przedmiotu należy wnieść opłatę:
1. w swojej szkole macierzystej;
2. w OKE w Łomży, wysyłając e-mail na adres: matura.oplata@oke.lomza.pl (w treści, obok
przedmiotu, którego historię zdawania absolwent  chce poznać, należy podać: imię
i nazwisko, nr PESEL; e-mail należy podpisać).

 

5. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 

6. Deklaracje maturalne:

Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;
(2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

EM 2021 Zalacznik 1a Deklaracja Wariant A v.1

Deklaracja dla:
(1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;
(2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;
(3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie;
(4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
(5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;
(6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

EM 2021 Zalacznik 1b Deklaracja Wariant B v.1

Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

EM 2021 Zalacznik 1c Deklaracja Wariant C v.1

           7. Informatory maturalne