INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na pandemię zmienia się organizacja pracy szkoły- zgodnie z wytycznymi MEN, MZ,
i GIS z sierpnia 2020 roku oraz Rozp. MEN z dnia 12 sierpnia 2020 Dz. U., poz. 1394.
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy nikt z rodziny
wspólnie zamieszkującej nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
1. W roku szkolnym 2020/2021 klasy będą przypisane na stałe do sal lekcyjnych, w których będą
odbywały się wszystkie zajęcia z wyjątkiem w-f, informatyki, muzyki.
Sale fizyki i chemii (131 i 229) będą dostępne tylko na zajęcia, podczas których prowadzone
są doświadczenia (zajęcia praktyczne).
Tabela nr 1

KLASA SALA LEKCYJNA KLASA SALA LEKCYJNA KLASA SALA LEKCYJNA
1A 12 4A 226 7A 227
1B 16 4B 128 7B 211
1C 17 4C 208 7C 113
2A 21 4E 209 7D 213
2B 21 4F 111 7E 239
2C 19 4G 220 7F 242
2D 19 5A 241 7G 217
2E 122 5B 118 8A 240
3A 124 5D 11 8C 201
3B 122 6A 114 8D 203
3C 25 6B 213A 8E 110
3D 13 6C 119 1ALO 248
3E 124 6D 251 2ALO 250
3F 13 6E 129 2BLO 249
    6F 252    
    6G 210    
    GH 253    
    6I 218    

2. Uczniowie z klas o numerach sal parzystych na przerwy wychodzą na korytarz po 1, 3, 5,7
lekcji (dotyczy klas IV-VIII).
3. Uczniowie z klas o numerach sal nieparzystych na przerwy wychodzą na korytarz po 2,4,6,8
lekcji (dotyczy klas IV-VIII).
4. Nauczyciele w klasach I – III regulują długość lekcji oraz przerwy w zależności od potrzeb / NIE
UWZGLĘDNIAJĄ DZWONKÓW/
5. Uczniowie klas I – III na obiady będą odprowadzani przez opiekunów w wyznaczonych
godzinach. Dla uczniów klas IV-VIII zostanie ustalony harmonogram wyjść na obiady.
6. Z uczniem klasy I w okresie adaptacyjnym tj. – 2 tygodni na teren szkoły może wejść tylko 1
rodzic/ opiekun. Ucznia należy przyprowadzić pod salę lekcyjną oraz niezwłocznie opuścić
teren szkoły.

Z uczniami klasy II i III na teren szkoły może wejść tylko 1 rodzic/ opiekun. Dotyczy to
przyprowadzania i odbierania uczniów z szatni.
7. Prosimy o nie gromadzenie się uczniów i rodziców przed budynkiem szkoły.
8. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie powiadomić dyrektora i wychowawcę klasy o członkach
rodziny pozostających na kwarantannie.
9. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów
bez objawów chorobowych.
10. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, uczniowie nie powinni pożyczać sobie
przyborów, ani się nimi wymieniać między sobą.
11. Dzieci klas I uczęszczające na świetlicę przyprowadzane są do wyznaczonych sal na parterze
12,16,17 (sale w których mają lekcje), a uczniowie klasy III C korzystają z sali nr 25.
12. Uczniowie klas II – III przychodzą do świetlicy mieszczącej się w salach 14, 15.
13. Uczniowie dbając o swoje bezpieczeństwo mogą być w maseczkach na lekcji i na przerwach
(dobrowolnie w strefie zielonej).
14. W roku szkolnym 2020/2021 nie organizuje się wyjść i wycieczek klasowych.
15. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk. Przed wejściem do
sali lekcyjnej obowiązkowa dezynfekcja rąk, uczniowie w czasie pobytu w szkole mają
obowiązek częstego mycia rąk.
16. Uczniowie poruszają się na korytarzu w wyznaczonych strefach.
17. Uczniowie do swoich stref wchodzą schodami z szatni wg podanej informacji.
18. Uczniowie klas V i VI codziennie rozpoczynają zajęcia lekcyjne o godz. 8:55, co ma za zadanie
zmniejszyć ilość uczniów wchodzących jednocześnie do szkoły.
19. Klasy I A , I B, I C oraz III C przez cały rok szkolny przychodzą na pierwszą zmianę tj. na godz.
8:00.
20. Dla bezpieczeństwa uczniów zaleca się mierzenie temperatury po wyrażeniu zgody przez
rodzica/opiekuna.
21. Jeżeli pracownik szkoły/nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać infekcję
dróg oddechowych niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły. Rodzic/ opiekun ma niezwłocznie odebrać ucznia.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

Godzina Klasa
8:00 Klasa I A, I B,  I C Klasa II A, II C, II E Klasa III A, III C, III D
9:00   Klasa II B, II D Klasa III B, III E, III F
9:30 Klasy IV, V
10:00 Klasy VI
10:30 Klasy VII
11:00 Klasy VIII i klasy Liceum Ogólnokształcącego

Dyrektor ZSO Nr 3
Jadwiga Baczewska