GEOCERTYFIKAT

Przystępujemy do walki o GEOCERTYFIKAT!!!

 

GEOCERTYFIKAT to tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia. Szczególną rolę w otrzymaniu GEOCERTYFIKATU mieć będą wszelkie inicjatywy ukazujące geologiczne i antropogeniczne elementy przyrody nieożywionej, a także ślady dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy, gminy, regionu.
Celem certyfikatu jest m.in.: wyeksponowanie naturalnych i antropogenicznych elementów krajobrazu najbliższej okolicy jako walorów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego (głazów narzutowych, odsłonięć geologicznych, kurhanów, grodzisk, cmentarzysk, ruin młynów, cegielni itp.); podniesienie wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli Warmii i Mazur świadomości istnienia tych że walorów turystycznych; zachęcenie do lepszego poznawania dziedzictwa geologicznego (przyrody nieożywionej) i dziedzictwa kulturowego – lokalnych „małych ojczyzn”; zaangażowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań popularyzujących wiedzę z zakresu geologii, geografii, archeologii i historii regionu; kształtowanie postaw proekologicznych poprzez poszanowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego najbliższego otoczenia placówek oświatowych.

NASZ FINAŁ JUŻ 17 października